“შაბათის სკოლა”
 
   საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარატმენტის ბაზაზე დაფუძნებულია ე.წ. “შაბათის სკოლა”. უფროს¬კლასელები დეპარტამენტის პედაგოგიური პერსონალის ხელშეწყობით და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენებით, შეძლებენ საბუნებისმეტყველო დისციპლინების გაცნობას, “შაბათის სკოლის” მსმენელები ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ  ფაკულტეტზე არსებული სპეციალობების შესახებ, ხოლო დაინტერესების შემთხვევაში, სწავლას გააგრძელებენ გეოლოგიის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები წარმატებით საქმიანობენ გეოლოგიური პროფილის  საწარმოებში, საბაჟოებზე, ბანკებში, მუზეუმებში, ნავთობისა და გაზის მომპოვებელ კომპანიებსა და სასწავლო-კვლევით დაწესებულებებში. აქვე ფუნქციონირებს მოკლევადიანი კურსები ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების შემფასებელთა მოსამზადებლად. 


   “შაბათის სკოლაში” სწავლების კურსი მიზნად ისახავს მოსწავლეთა დაინტერესებას გეოლოგიური პროცესებით და მოვლენებით, რათა ისინი გასცდნენ სასწავლო სახელმძღვანელოების ჩარჩოებს, რაც სასკოლო პროგრამის საბაზისო ცოდნას გააფართოებს და გაამდიდრებს.

   “შაბათის სკოლის” პროგრამაში შედის ლექციების, ექსკურსიების და საუბრების ჩატარება - დედამიწის წარმოშობის, აგებულებისა და განვითარების ისტორიის, მასში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესების, მათ შორის, მიწისძვრების და ვულკანიზმის, მიწის ქერქის ნივთიერი შედგენილობის, ქანების და მინერალების, როგორც სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალის, თავისებურებების და მათი გამოყენების სფეროების, საიუველირო და სანახელაო ქვების, მინერალების, როგორც ბუნების საოცრების, ასევე ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს განვითარების ისტორიის შესახებ.

  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე სამეცნიერო-კვლევითი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გარდა, გეოლოგიური პროფილის სამი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია-მუზეუმია: “ზოგადი გეოლოგიის და პალეონტოლოგიის”, “მინერალოგიის და პეტროგრაფიის” და “სასარგებლო წიაღისეულის”, რომლებიც დანიშნულებით სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებია. მუზეუმები ფართო პროპაგანდას უწევს არა მარტო მინერალების, ქანების, მადნების და განამარხებული ორგანიზმების შესახებ არსებულ ცოდნას, არამედ შეუზღუდავად აწვდის კოლექციონერებსა და მრავალ დაინტერესებულ პირს სრულფასოვან ინფორმაციას ეროვნული და მსოფლიო მნიშვნელობის თვალსაჩინო გეოლოგიური ექსპონატების შესახებ.

  მუზეუმებში სტუდენტებისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის პრაქტიკულ მეცადინეობებთან ერთად რეგულარულად ტარდება თემატური ექსკურსიები და სემინარები. ამ მუზეუმებში წარმოდგენილია ქართველ გეოლოგთა მრავალი თაობის მიერ შეგროვილი საქართველოს და მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის ცნობილი და ზოგჯერ უნიკალური მადნების, მინერალების, ქანების ნიმუშები და პალეონტოლოგიური მასალა, რომელიც ორიგინალურობით, მრავალფეროვნებით და წარმომადგენლობით ტოლს არ უდებს მოწინავე ქვეყნების მუზეუმებში დაცულ ექსპონატებს. 

  მოსწავლეებს მუზეუმებში შეუძლიათ პალეონტოლოგიური ნიმუშების და მაკეტების, მინერალების, ქანების და მადნების დათვალიერება, აღწერა და გამოყენება საკონფერენციო მოხსენებებისთვის. 

  მუზეუმებში პერიოდულად ეწყობა თემატური სემინარები, საკონკურსო კონფერენციები, დისკუსიები, ვიდეომასალის ჩვენება. შესაძლებელია მოსწავლეთა მომზადება რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად.

  მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის მოეწყობა საველე გეოლოგიური ბანაკები (კარვებში ცხოვრება), სადაც გეოლოგიურ დაკვირვებებთან ერთად მოსწავლეები გაეცნობიან რაიონის ისტორიულ, არქიტექტურულ თუ სხვა ღირშესანიშნაობებს. მოეწყობა ველზე შეგროვილი გეოლოგიური ნიმუშების გამოფენა მუზეუმებში.   
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი
 
თბილისი 0175, კოსტავას 77, III კორპუსი,
ტელ: 238-25-88, 593 27-24-65

იხილეთ ვრცლად:    ბუკლეტი >>

პარტნიორები